Materias Médicas

Clasificación por grupos terapéuticos

 

 

Relación de materias clasificadas por grupos terapéuticos

 

Materias diaforéticas y tibias

 • Herba Ephedrae - Ma Huang
 • Ramulus Cinnamomi - Gui Zhi
 • Folium Perillae - Zi Su Ye
 • Rhizoma Zingiberis recens - Sheng Jiang
 • Herba Schizonepetae - Jing Jie
 • Radix Ledebouriellae - Fang Feng
 • Radix et Rhizoma Notopterygii - Qiang Huo
 • Radix Angeliacae dahuricae - Bai Zhi
 • Herba Asari cum radice - Xi Xin
 • Fructus Xanthii - Cang Er Zi

Materias diaforéticas y frescas

 • Herba Menthae haplocalycis - Bo He
 • Radix Bupleuri - Chai Hu
 • Periostracum Cicadae - Chan Tui
 • Semen Sojae praeparatum - Dan Dou Chi
 • Radix Puerariae - Ge Gen
 • Flos Chrysanthemi - Ju Hua
 • Fructus Arctii - Niu Bang Zi
 • Folium Mori albae - Sang Ye
 • Radix Cimicifugae - Sheng Ma

Materias que drenan el Calor y el Fuego

 • Gypsum - Shi Gao
 • Rhizoma Anemarrhenae - Zhi Mu
 • Fructus Gardeniae - Zhi Zi
 • Folium Lophatheri - Dan Zhu Ye
 • Rhizoma Phragmitis - Lu Gen
 • Radix Trichosanthis - Tian Hua Fen

Materias que enfrían la sangre

 • Radix Rehmanniae recens - Sheng Di Huang
 • Cortex radicis Paeoniae suffruticosae - Mu Dan Pi
 • Radix Scrophulariae - Xuan Shen

Materias que drenan Calor y secan Humedad

 • Radix Scutellariae - Huang Qin
 • Rhizoma Coptidis - Huang Lian
 • Cortex Phellodendri - Huang Bai
 • Radix Gentianae scabrae - Long Dan Cao
 • Radix Sophorae flavescentis - Ku Shen

Materias que eliminan Calor Tóxico

 • Flos Lonicerae - Jin Yin Hua
 • Fructus Forsythiae - Lian Qiao
 • Radix Isatidis - Ban Lan Gen
 • Herba Taraxaci - Pu Gong Ying
 • Herba cum Radici Violae - Zi Hua Di Ding

Materias que eliminan el Calor por Insuficiencia

 • Herba Artemisiae annuae - Qing Hao
 • Radix Cynanchi atrati - Bai Wei
 • Cortex Lycii - Di Gu Pi

Materias purgantes

 • Radix et Rhizoma Rhei - Da Huang
 • Mirabilitum – Mang Xiao
 • Semen Cannabis - Huo Ma Ren

Materias que expulsan Viento-Humedad

 • Radix Angelicae pubescentis - Du Huo
 • Radix Gentianae macrophyllae - Qin Jiao
 • Ramulus Loranthi - Sang Ji Sheng
 • Fructus Chaenomelis - Mu Gua
 • Radix Clematidis - Wei Ling Xian

Materias que drenan la Humedad

 • Sclerotium Poriae - Fu Ling
 • Sclerotium Polypori - Zhu Ling
 • Rhizoma Alismatis - Ze Xie
 • Semen Coicis - Yi Yi Ren
 • Semen Plantaginis - Che Qian Zi
 • Talcum - Hua Shi
 • Caulis Akebiae - Mu Tong
 • Medulla Junci - Deng Xin Cao
 • Herba Dianthi - Qu Mai
 • Herba Polygoni avicularis - Bian Xu
 • Herba Artemisiae capillaris - Yin Chen Hao

Materias que transforman el Tan y eliminan el Frío

 • Rhizoma Pinelliae praeparata - Ban Xia
 • Radix Platycodi - Jie Geng
 • Radix Cynanchi stauntoni - Bai Qian

Materias que transforman el Tan y eliminan el Calor

 • Radix Peucedani - Qian Hu
 • Bulbus Fritillariae - Chuan Bei Mu
 • Bulbus Fritillariae Thunbergii - Zhe Bei Mu
 • Fructus Trichosanthis - Gua Lou
 • Caulis Phyllostachis in taeniis - Zhu Ru
 • Rhizoma Arisaematis cum felle tosta - Dan Nan Xing

Materias que calman la tos y las sibilancias

 • Flos Tussilaginis - Kuan Dong Hua
 • Cortex radicis Mori albae - Sang Bai Pi
 • Semen Pruni armeniacae - Xing Ren
 • Radix Asteris - Zi Wan
 • Folium Eriobotryae - Pi Pa Ye
 • Radix Stemonae - Bai Bu

Materias aromáticas que transforman la humedad

 • Rhizoma Atractylodis lanceae - Cang Zhu
 • Cortex Magnoliae officinalis - Hou Po
 • Herba Agastaches seu Pogostemoni - Huo Xiang
 • Herba Eupatoriae - Pei Lan
 • Fructus Amomi - Sha Ren
 • Semen Alpiniae - Cao Dou Kou

Materias que dispersan el estancamiento de alimentos

 • Semen Raphani - Lai Fu Zi
 • Fructus Hordei germinatus - Mai Ya
 • Fructus Crataegi - Shan Zha
 • Massa Fermentata - Shen Qu
 • Endothelium Corneum Gigeriae Galli - Ji Nei Jin

Materias que regulan el Qi

 • Pericarpium Citri reticulatae - Chen Pi
 • Pericarpium Citri reticulatae Viride - Qing Pi
 • Fructus Citri aurantii immaturus - Zhi Shi
 • Fructus Citri aurantii - Zhi Ke
 • Pericarpium Arecae catechu - Da Fu Pi
 • Radix Saussureae - Mu Xiang
 • Rhizoma Cyperi - Xiang Fu

Materias que regulan la sangre

 • Rhizoma Ligustici walichii - Chuan Xiong
 • Radix Salviae miltiorrhizae - Dan Shen
 • Flos Carthami - Hong Hua
 • Caulis Spatolobi - Ji Xue Teng
 • Radix Paeoniae rubrae - Chi Shao
 • Radix Cyathulae - Chuan Niu Xi
 • Radix Achyranthis bidentatae - (Huai) Niu Xi
 • Semen Pruni persicae - Tao Ren
 • Herba Leonori - Yi Mu Cao
 • Radix Curcumae - Yu Jin

Materias que detienen las hemorragias

 • Radix Notoginseng - San Qi
 • Folium Artemisiae Argyi - Ai Ye
 • Rhizoma Imperatae - Bai Mao Gen
 • Pollen Typhae - Pu Huang
 • Radix Rubiae - Qian Cao Gen
 • Herba Agrimoniae - Xian He Cao
 • Radix Sanguisorbae - Di Yu

Materias que calientan el interior y eliminan el frío por insuficiencia

 • Radix lateralis Aconiti praeparata - Fu Zi
 • Fructus Evodiae - Wu Zhu Yu
 • Rhizoma Zingiberis - Gan Jiang
 • Cortex Cinnamomi - Rou Gui

Materias que tonifican el Qi

 • Radix Ginseng - Ren Shen
 • Rhizoma Atractylodis macrocephalae - Bai Zhu
 • Radix Astragali - Huang Qi
 • Radix Dioscoriae oppositae - Shan Yao
 • Radix Codonopsis - Dang Shen
 • Fructus Zizyphi jujubae - Da Zao
 • Radix Glycyrrhizae - Gan Cao

Materias que tonifican la Sangre

 • Radix Angelicae sinensis - Dang Gui
 • Radix Rehmanniae praeparata - Shu Di Huang
 • Radix Paeoniae albae - Bai Shao
 • Radix Polygoni Multiflori - He Shou Wu
 • Fructus Lycii - Gou Qi Zi
 • Gelatinum Corii Asini - E Jiao
 • Arillus euphoriae - Long Yan Rou

Materias que tonifican el Yang

 • Fructus Psoraleae - Bu Gu Zhi
 • Cortex Eucommiae - Du Zhong
 • Herba Cistanches - Rou Cong Rong
 • Semen Cuscutae - Tu Si Zi

Materias que tonifican el Yin

 • Tuber Ophiopogonis - Mai Men Dong
 • Rhizoma Asparagi - Tian Men Dong
 • Radix Glehniae - Bei Sha Shen
 • Herba Eclipta - Han Lian Cao
 • Semen Sesami - Hei Zhi Ma
 • Carapax Amydae - Bie Jia
 • Plastrum Testudinis- Gui Ban

Materias Astringentes

 • Fructus Schisandrae - Wu Wei Zi
 • Fructus Pruni mumis - Wu Mei
 • Semen Myristicae - Rou Dou Kou
 • Fructus Corni officinalis - Shan Zhu Yu
 • Semen Nelumbinis - Lian Zi
 • Semen Ginkgo bilobae - Bai Guo
 • Cortex radicis Ailanthi - Chun Gen Pi

Materias que Anclan, Enraízan y Calman el Shen

 • Os Draconis - Long Gu
 • Concha Ostreae - Mu Li
 • Concha Margaritiferae - Zhen Zhu Mu
 • Cinnabaris - Zhu Sha

Materias que Nutren el Corazón y calman el Shen

 • Semen Biotae - Bai Zi Ren
 • Semen Zizyphi spinosae - Suan Zao Ren
 • Caulis Polygoni multiflori - Ye Jiao Teng
 • Radix Polygalae - Yuan Zhi
 • Cortex Albizziae - He Huan Pi

Materias que eliminan Viento y calman temblores

 • Ramulus cum Uncis Uncariae - Gou Teng
 • Rhizoma Gastrodiae - Tian Ma
 • Concha Haliotis - Shi Jue Ming
 • Lumbricus - Di Long
 • Bombyx Batryticatus - Jiang Can
 • Fructus Tribuli - Bai Ji Li

Materias aromáticas que ‘abren’ los orificios

 • Rhizoma Acori Graminei - Shi Chang Pu
 • Calculus Bovis - Niu Huang

 

 

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© SALUD CON MEDICINA TRADICIONAL CHINA & TERÀPIES NATURALS